Browse Items (111 total)

  • Tags: อธิการบดี

P821 2522 (ด้านหลัง).jpg
P821-839/2552- บรรยากาศการพบปะสังสรรค์กับนักศึกษา
P840-843/2552- อธิการบดี รองอธิการบดี อาจารย์และนักศึกษารับประทานอาหารร่วมกัน
P844-847/2552- อธิการบดี รองอธิการบดี อาจารย์และนักศึกษาร้องเพลงและจับมือเพื่อแสดงถึงความสามัคคีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

P278 2518.jpg
P278-280/2518- Mr.Frank Albert ผู้อำนวยการ USIS ขอนแก่นเข้าพบศาสตราจารย์พิมล กลกิจ อธิการบดีเพื่อมอบหนังสือตำราวิชาการต่างๆ ให้แก่หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นจำนวน 110 เล่ม

P603 2528.jpg
P608 - ดร.เมเจอร์(ซ้าย) รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต (ขวา)
P609- ดร.เมเจอร์

มข.001.JPG
[จากซ้ายไปขวา] รศ.นพ.กวี ทังสุบุตร//รศ.นพ.สมพร โพธินาม//ศ.พิมล กลกิจ//ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ //รศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ

P122 2530.jpg
P122-127/2530- การประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่1/2530 โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี

P727 อธิการบดี, ผศ.นพ.พิสิฎฐ์ สัณฑ์พิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
P728 ผศ.ระจิต ตรีพุทธรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าว
P729-730 ประธาน กล่าว
P731 ประธานมอบรางวัลแก่นักศึกษาดีเด่น
P732-735…

P736 รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี ในพิธีบายศรีสู่ขวัญ
P737 ประธาน กล่าว
P738-742 ประธานจุดเทียน เริ่มพิธีบายศรีสู่ขวัญ
P743-746 ประธานและผู้ทรงคุณวุฒิ ผูกข้อมือแก่นักศึกษาใหม่
P747 พิธีจุดเทียน
P748-749 น้องใหม่ลอดซุ้ม

P818 ประธาน และคณะ ในพิธี
P819-820 ผศ.ระจิต ตรีพุทธรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าว
P821-825 นักศึกษากล่าวคำไหว้ครู และนำพานไหว้ครูไหว้อธิการบดี
P826-828 ประธานมอบโล่

P868 พิธีกร กล่าว
P869-873 ผู้เข้ารับการหยั่งเสียงเป็นอธิการบดี
P874-876 ผศ.ดร.ทวีสุข แสนทวีสุข ผู้เข้ารับการหยั่งเสียง หมายเลข 1 แถลงนโยบาย
P877-879 รศ.ดร.บุญฤา วิไลพล ผู้เข้ารับการหยั่งเสียง หมายเลข 2 แถลงนโยบาย
P880-887 ผศ.นพ.พิสิฎฐ์…

P1232 2532.jpg
P1232-1233 อธิการบดี กล่าว
P1234-1237 ประธาน กล่าว
P1238 ผู้มาร่วมในพิธี มี ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ ร่วมด้วย
P1239-1243 ประธานกดปุ่มเปิดป้ายผ้าแพร
P1244-1245 ประธานพร้อมด้วยอธิการบดี เยี่ยมชมบริเวณสระว่ายน้ำ
P1246-1249 บริเวณรอบ ๆ สระว่ายน้ำ…

P1326 2532.jpg
P1325-1326 ประธานจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย
P1327-1329 ประธานจุดธูป เทียน บูชาบายศรี
P1330-1337 ประธานและผู้มาร่วมในพิธี ร่วมผูกข้อมือผู้เกษียณอายุ
P1338 ประธาน กล่าว
P1339-1341 ประธานมอบโล่แก่ผู้เกษียณอายุ
P1342 ผู้เกษียณอายุรับมอบดอกไม้
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2