Browse Items (28 total)

  • Collection: ภาพถ่ายปี 2522

P426 2522 (ด้านหลัง).jpg
P426-428/2552- พิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษา รุ่นที่ 16 โดย ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร เป็นประธาน
P429-430/2552- พิธีกร
P431-433/2552- ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร อธิการบดี มอบเหรียญและกิตติบัตรให้แก่นักศึกษาคณะต่างๆ…

P407 2522.jpg
P407-408/2522-ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร อธิการบดี คณาจารย์และนักศึกษา
(รุ่นพี่) ร่วมต้อนรับน้องใหม่ ณ สถานีรถไฟขอนแก่น
P409-416/2522-นักศึกษา(รุ่นพี่) ต้อนรับน้องใหม่ ณ …

P478 2522.jpg
P478-479/2552- ผศ.เข้มแข็ง สีตะธนี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวรายงาน
P480-485/2552- ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร อธิการบดี ประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศและกล่าวให้โอวาทแก่อาจารย์-ข้าราชการใหม่
P486-487/2552- ผู้บรรยาย
P488-506/2552-…

P533 2522 (ด้านหลัง).jpg
P533-538/2552- นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นนำพานธูปเทียนและพานดอกไม้ ไหว้ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร อธิการบดีประธานในพิธี
P539-540/2552- ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร รับมอบของที่ระลึก
P541-548/2552- ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร …

P651 2522 (ด้านหลัง).jpg
P651-652/2552- พิธีเปิดการมอบเกียรติบัตรแก่เกษตรกร โดยมี รศ.ดร.กวี จุติกุลเป็นประธานในพิธี
P653-661/2552- พิธีมอบเกียรติบัตรแก่เกษตรกร โดย รศ.ดร.กวี จุติกุล เป็นผู้มอบแก่เกษตรกรที่ผ่านการอบรม
P662-664/2552- ผู้ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

P742 2522.jpg
P742-750/2552- ขบวนแห่กฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่นรอบศาลาวัดโนนสีเรือง
P751-758/2552- ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นและชาวบ้านที่ร่วมกฐิน มข.
P759-768/2552- พิธีถวายกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ภาพพระสงฆ์)
P769-780/2552- พิธีถวายกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่นนำโดย ผศ.เข้มแข็ง…

P260 2522.jpg
P260-285/2522- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ทรงอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นบรรจุในองค์พระธาตุพนม
P260-281- ภาพขาวดำ
P282-285-…

P821 2522 (ด้านหลัง).jpg
P821-839/2552- บรรยากาศการพบปะสังสรรค์กับนักศึกษา
P840-843/2552- อธิการบดี รองอธิการบดี อาจารย์และนักศึกษารับประทานอาหารร่วมกัน
P844-847/2552- อธิการบดี รองอธิการบดี อาจารย์และนักศึกษาร้องเพลงและจับมือเพื่อแสดงถึงความสามัคคีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

P848 2522.jpg
P848-850/2522- พิธีเปิด
P851-855/2522- ขบวนนักกรีฑามหาวิทยาลัยจากคณะต่างๆ
P856-857/2522- การแข่งขันกรีฑามหาวิทยาลัย(ขณะแข่งขัน)
P858-859/2522- การมอบรางวัล

P195 2522.jpg

P195-259/2522- สมเด็จพระสังฆราชทรงถือสายสูตรยกเชิญฉัตรขึ้นประดิษฐานยอดองค์พระธาตุพนม
P195-225- ภาพขาวดำ
P226-259- ภาพสีP918 2522.jpg
P918-925/2522-คณาจารย์นำบัณฑิตเดินเข้าสู่ศาลาพระราชทานปริญญาบัตรและอ่านรายนามบัณฑิต
P926-929/2522-คณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะบุคคลเผ้าฯรับเสด็จ
P930-933/2522-บัณฑิตเข้าแถวรับพระราชทานปริญญาบัตร
P934-942/2522-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว …

P997 2522.jpg
P997-1029/2522- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานมหกรรมดนตรีไทยครั้งที่ 12 ณ สวนอัมพร กรุงเทพฯ ซึ่งชมรมดนตรีไทย สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ร่วมแสดงในครั้งนี้ด้วย
P997-1011- ภาพขาวดำ
P1012-1029- ภาพสี


P132 2522.jpg
ระหว่างวันที่ 12-13 มี.ค. 2522
P132-135/2522- นายฮานานิชิ ผู้อำนวยการมูลนิธิญี่ปุ่นได้มาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเยี่ยมหอสมุดกลาง โดยมี ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร อธิการบดี และนายอภัย ประกอบผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น …

P124 2522.jpg
P124-131/2522- ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร อธิการบดี เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศผู้ที่จะสำเร็จการศึกษารุ่นที่ 12 ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์

P1062 2522.jpg
P1062-1076/2522- พิธีทำบุญเลี้ยงพระ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ศ.นพ.กวี ทังสุบุตร อธิการบดีเป็นประธานในพิธี

P46 2522.jpg
P46-54/2522-ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร ชี้แจงรายละเอียดการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
P55-58/2522-ผู้เข้าร่วมการประชุม
P59-60/2522-พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ทักทายนักศึกษา

P46 2522.jpg
P46-54/2522-ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร ชี้แจงรายละเอียดการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
P55-58/2522-ผู้เข้าร่วมการประชุม
P59-60/2522-พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ทักทายนักศึกษา

P28 2522.jpg
ระหว่างวันที่ 25-28 ม.ค. 2522
P28-32/2522-พิธีเปิดโดยนายสุกิจ จุลละนันท์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธาน และศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร อธิการบดี เป็นผู้กล่าวรายงาน
P33-35/2522-คณาจารย์ผู้มาร่วมพิธี
P36-39/2522-นายสุกิจ จุลละนันท์…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2