Browse Items (111 total)

  • Tags: อธิการบดี

P278 2518.jpg
P278-280/2518- Mr.Frank Albert ผู้อำนวยการ USIS ขอนแก่นเข้าพบศาสตราจารย์พิมล กลกิจ อธิการบดีเพื่อมอบหนังสือตำราวิชาการต่างๆ ให้แก่หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นจำนวน 110 เล่ม

P1698 2532.jpg
P1698-1699 ประธานจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย
P1700-1701 ประธานนำกล่าวคำถวาย
P1702-1707 ประธานถวายผ้ากฐินและปัจจัยต่าง ๆ แก่พระสงฆ์ และกรวดน้ำ โดยมี รศ.นพ.ชนินทร์ มหรรฆานุเคราะห์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และบุคลากรร่วมถวายด้วย
P1708-1710…

P122 2530.jpg
P122-127/2530- การประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่1/2530 โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี

P868 พิธีกร กล่าว
P869-873 ผู้เข้ารับการหยั่งเสียงเป็นอธิการบดี
P874-876 ผศ.ดร.ทวีสุข แสนทวีสุข ผู้เข้ารับการหยั่งเสียง หมายเลข 1 แถลงนโยบาย
P877-879 รศ.ดร.บุญฤา วิไลพล ผู้เข้ารับการหยั่งเสียง หมายเลข 2 แถลงนโยบาย
P880-887 ผศ.นพ.พิสิฎฐ์…

P71 2518.jpg
P71-72/2518- คณะผู้ช่วยทูตทหารจากประเทศต่างๆ 3 ประเทศได้เดินทางมาเยี่ยมคำนับ ศาสตราจารย์พิมล กลกิจ อธิการบดี และเข้าฟังการบรรยายเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์-อักษรศาสตร์

P1744 2532.jpg
P1744-1759 ขบวนแห่กระทงจากคณะ และหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
P1760-1763 ประธานกล่าวเปิดงาน และมอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดขบวนแห่
P1764 ประธานลอยกระทง
P1765-1772 บรรยากาศการลอยกระทงและพลุไฟ

- รศ.ดร.อดุลย์ อภินันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กล่าว
- ประธาน กล่าว
- ขบวนพาเหรดคณะสีต่าง ๆ
- การแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ
- ประธานขึ้นกล่าวและมอบโล่รางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ
- บรรยากาศภายในงานเลี้ยงสังสรรค์

P1670 2532.jpg
P1670 ประธานจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย
P1671-1680 พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ และประพรมน้ำมนต์เป็นสิริมงคลแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน
P1681 โต๊ะรับบริจาคร่วมทำบุญกฐิน

P603 2528.jpg
P608 - ดร.เมเจอร์(ซ้าย) รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต (ขวา)
P609- ดร.เมเจอร์

มข.477.JPG
บัตรเชิญร่วมงานบุคลากรที่เกิดปีนักษัตร "ชวด" เข้าร่วมงานของอธิบดี รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย

มข.128.JPG
บัตรเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีในส่วนองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น (2553)

P1 2516.jpg
P1-4/2516- ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองขอนแก่น อธิการบดี คณบดี นายแพทย์ประมุข จันทวิมล นายกเหล่ากาชาดพร้อมด้วยคณะตรวจเยี่ยมโครงการอนามัยชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ และแจกอาหารเครื่องใช้แก่ราษฎรที่ยากจนใน ตำบลโนนศิลา …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2