Browse Items (22 total)

  • Tags: สำนักงานอธิการบดี

c2511_01.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2510
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 ปัจฉิมนิเทศบัณฑิตรุ่นที่ 1
2.2 แก้ไขปัญหาการบรรจุผู้สำเร็จปริญญาตรี
จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี
การศึกษา 2510
วาระที่ 3 …

c2525_6.pdf
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 6/2525
ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2525 เมื่อวันที่…

c2523_6.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2523 เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2523

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา
3.1 …

d2522-25.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 24/2522 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2522
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การสร้างที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง
2.2 การดำเนินสอบคัดเลือกนักเรียนเรียนดีฯ
วาระที่ …

P3 2512.jpg
P3-18/2512- พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2512 ณ สำนักงานอธิการบดี (ชุดที่ 1)
P14-16/2512- ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน

P19 2512.jpg
P19-21/2512- รูปแบบพานของนักศึกษา
P22/2512- พราหมณ์ทำพิธีผูกข้อมือให้แก่ประธานในพิธี
P23-28/2512- พิธีไหว้ครู
P29-P52/2512- พิธีมอบทุนให้แก่นักศึกษา

P90 2512.jpg
P90-106/2512- พิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้แทนจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

P1062 2522.jpg
P1062-1076/2522- พิธีทำบุญเลี้ยงพระ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ศ.นพ.กวี ทังสุบุตร อธิการบดีเป็นประธานในพิธี

P148 2518.jpg
ระหว่างวันที่ 12-16 พ.ค. 2518
P148-151/2518- การสัมภาษณ์นักเรียนใช้สิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

P282 2519.jpg
ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2519
P282-285/2519- นายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เยี่ยมชมกิจการคณะต่างๆ และหอพักนักศึกษาเมื่อวันเสาร์ ที่ 4 กันยายน 2519 และประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สำนักงานอธิการบดีในวันอาทิตย์ ที่ 5 กันยายน 2519

P17 2530.jpg
P17-20/2530 - (ในห้องประชุม1)
P21-28/2530 - รับประทานอาหารร่วมกัน
P29/2530.- การแสดง
P30-31/2530 - รศ.นพ.สมพร โพธินาม (ขวา)มอบรางวัลแก่นักแสดง
P32-38/2530 - รศ.นพ.สมพร โพธินาม (ซ้าย)

P1171 2530.jpg
P1171-1178/2530- เอกอัครราชทูตอิสราเอลพร้อมคณะมาเยือนมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.สมพร โพธินาม ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานอธิการบดี [ตามป้าย] “ Welcome the Honorable ITZHAK NAVON ”

P122 2530.jpg
P122-127/2530- การประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่1/2530 โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี

P2204 2531.jpg
P2204-2205/2531 - คณะทันตแพทยศาสตร์
P2206-2207/2531 - คณะพยาบาลศาสตร์
P2208-2209/2531 - คณะแพทยศาสตร์
P2210-2211/2531 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
P2212/2531 - คณะวิศวกรรมศาสตร์
P2213/2531 - สำนักงานอธิการบดี
P2214-2217/2531 -…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2