Browse Items (20 total)

  • Tags: ปี2537

d2537-1.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 22 /2536
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2536

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 งบประมาณเงินรายได้ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2537 …

d2537-2.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 1 /2537
เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2537

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 สรุปผลการสัมมนาทางวิชาการปลายปี…

d2537-3.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 2 /2537
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)

d2537-4.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 3 /2537
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2537

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์…

d2537-7.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 6 /2537
เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2537

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์…

d2537-8.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 7 /2537
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2537

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 International Congress on Science and Technology for Indochina

d2537-9.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุม
1.1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 8 /2537
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2537
1.2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งพิเศษที่ 1 /2537
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน …

d2537-10.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 9/2537
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน …

d2537-11.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 10 /2537
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2537

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น…

d2537-12.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 11 /2537
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2537

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การเก็บค่าน้ำ - ค่าไฟ

d2537-13.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 12 /2537
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2537

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)

d2537-14.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 13 /2537
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2537

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น…

d2537-15.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 14 /2537
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2537

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ สำหรับนักศึกษา…

d2537-16.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 15 /2537
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2537

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)

d2537-17.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 16 /2537
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2537

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและอนุมัติเงินอุดหนุน ข้าราชการ…

d2537-19.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 18 /2537
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2537

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย…

d2537-20.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 19 /2537
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2537

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2