Browse Items (19 total)

  • Tags: ปี2528

d2528-1.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 23/2527 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2527
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
2.1 การดำเนินการตามโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 …

d2528-2.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 1/2528 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2528
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 เรื่องที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ …

d2528-3.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 2/2528 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2528
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การออกข่าวคะแนนสูงสุดในการสอบข้อเขียนนักเรียนตามโควต้าพเศษ
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 …

d2528-4.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 3/2528 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2528
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 แผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 6 ( พ.ศ. 2530-2534)
2.2 แนวนโยบายการบริหารเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
2.3 …

d2528-5.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 4/2528 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2528
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 กรรมการตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอใช้

d2528-7.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 6/2528 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2528
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 โครงการศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
2.2 …

d2528-8.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 7/2528 เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2528
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ขออนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์
2.2 โครงการศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
วาระที่ …

d2528-9.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 8/2528 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2528
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น …

d2528-10.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 9/2528 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2528
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 งานทะเบียนนักศึกษา
2.2 สโมสรนักศึกษาขอให้พิจารณาผ่อนผันการประเมินผลได้ – ตกของปี
การศึกษา …

d2528-11.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 10/2528 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2528
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การขอใช้เงินกองทุนพัฒนาและส่งเสริมคณาจารย์ทางด้านวิชาการของ นางสุนันทา เฮงรัศมี
2.2 …

d2528-12.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 10/2528 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2528
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ระยะเวลาการศึกษารหัสต่ำกว่า 25
2.2 การวงเล็บสาขาวิชาต่อท้ายปริญญา
วาระที่ …

d2528-13.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
1.1 รายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 12/2528 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2528
1.2 รายงานการประชุมคณบดีครั้งพิเศษ/2528 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2528
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 …

d2528-14.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 13/2528 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2528
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน การดัดแปลงและต่อเติมร้านสหกรณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่นและศูนย์หนังสือ
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
วาระที่ …

d2528-15.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 14/2528 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2528
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ขอใช้เงินทุนพัฒนาและส่งเสริมคณาจารย์ทางด้านวิชาการ
2.2 ขอแก้ไขปรับปรุงประกาศทบวงมหาวิทยาลัย …

d2528-16.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 15/2528 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2528
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเปิดบริการที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์
2.2 …

d2528-17.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 16/2528 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2528
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 รายละเอียดและปัญหาการคงสภาพนักศึกษาซึ่งมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์
ตกออก ประจำปีการศึกษา…

d2528-18.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 17/2528 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2528
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การจัดสรรเงินค่าหน่วยกิต
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 …

d2528-19.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 18/2528 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2528
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การจัดสรรเงินค่าหน่วยกิต
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 …

d2528-20.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 19/2528 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2528
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การตั้งงบประมาณปี 2530
2.2 สถิติจำนวนนักเรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นรับเข้าศึกษาปีการศึกษา
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2