Browse Items (20 total)

  • Tags: สโมสรนักศึกษา

c2514-3.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2514
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
2.2 การกำหนดไหว้ครูและแจกทุนการศึกษา
2.3 การไปประชุมและดูงานที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
และฮ่องกงของอธิการบดี…

c2525_1.pdf
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 1/2525
ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2524 เมื่อวันที่ …

c2522_2.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องการรับนักเรียนเรียนดีของโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2522
ระเบียบวาระที่ 2 …

c_5 2532.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1. ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์งดเดินทาง มาเยือนประเทศไทย
2. คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดอบรมหลักสูตรนานาชาติ
3. สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดงานเบิกฟ้าอีสานครั้งที่…

P83 2520.jpg
P83-90/2520- พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 14 ณ สโมสรนักศึกษา

P174 2521.jpg
P174-178/2521- ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รักษาการในตำแหน่งอธิการบดีเป็นประธานในพิธีไหว้ครู ณ สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

P250 2519.jpg
P250-251/2519-คณาจารย์
P252-262/2519-นักศึกษาไหว้ครู
P263-265/2519-ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล อธิการบดีมอบทุนการศึกษา
P266/2519-ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล อธิการบดีกล่าวให้โอวาท
P267-269/2519-นักศึกษาที่เข้าร่วมพิธีไหว้ครู

P347 2521.jpg
P347-353/2521- งาน “จากกระทงสู่อุทกภัย” จัดโดยสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

P207 2527.jpg
P207-210/2527- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต ขณะใส่บาตร
P214-215/2527- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต ขณะใส่บาตร
P230/2527- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต ขณะใส่บาตร
P237-238/2527- ศ.พิมล กลกิจ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
P239-241/2527- ศ.พิมล กลกิจ …

P137 2534.jpg
P137-138/2534- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย
P147/2534- อธิการบดี ตักบาตร ถวายภัตตาหาร
P148/2534- รศ.ศรีสุมนตร์ สีตะธนี ตักบาตร
P149-151/2534- รศ.รังษี นันทสาร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นำคณะผู้บริหารและบุคลากร…

P386 2530.jpg
P386-396/2530 - พิธีตักบาตร
P386/2530 - รศ.ภรณี ศิริโชติ (เสื้อสีขาวกางเกงสีดำ) และ ผศ.เข้มแข็ง สีตะธนี
P387/2530 - รศ.ภรณี ศิริโชติ (เสื้อสีขาวกางเกงสีดำ)
P388/2530 - ผศ.ดร.ยุพิน เตชะมณี (เสื้อลายฟ้า)
P391/2530 - ผศ.เข้มแข็ง สีตะธนี …

P575 2533.jpg
P575-578- พิธีเปิด มี รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี, รศ.รังษี

นันทสาร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และอาจารย์วิชัย ณีรัตน์พันธ์

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมในพิธี

P579-584- นักศึกษาปลูกต้นไม้ ในการนี้มี รศ.เข้มแข็ง สีตะธนี ร่วมด้วย

มข.067.JPG
สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 2515-2516 มอบไว้เป็นที่ระลึก นายเผด็จ ลิมปะสุวัณณะ ประธานชุมนุมรักบี้ ส.ม.ข.
**โล่สี่เหลี่ยม มีตรามหาวิทยาลัยขอนแก่น มีขาตั้ง

P1810 2532.jpg
P1810 ประธานจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย
P1811-1813 ประธาน, บุคลากร และนักศึกษา ร่วมฟังพระสงฆ์สวด
P1814-1819 ประธานนำบุคลากรและนักศึกษาใส่บาตรอาหารแห้ง
P1820 บริเวณรวบรวมและคัดแยกอาหารแห้ง
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2