Browse Items (74 total)

  • Tags: หอสมุดกลาง

P102 2521.jpg
ระหว่างวันที่ 9-22 มิ.ย. 2521
P102-107/2521- มหาวิทยาลับขอนแก่น โดยความร่วมมือจากสำนักงบประมาณจัดสัมมนาปรับปรุงระบบงานระดับบริหารและพัฒนาบุคลากรด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมหอสมุดกลาง มข.

P374 2521.jpg
P374-381/2521- ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร อธิการบดี ให้การต้อนรับ
P382-388/2521- การบรรยายพิเศษแก่คณะนักศึกษา วปอ.รุ่นที่21
P389-401/2521- พักรับประทานอาหาร
P402-403/2521- ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร อธิการบดี รับมอบของที่ระลึก

P278 2518.jpg
P278-280/2518- Mr.Frank Albert ผู้อำนวยการ USIS ขอนแก่นเข้าพบศาสตราจารย์พิมล กลกิจ อธิการบดีเพื่อมอบหนังสือตำราวิชาการต่างๆ ให้แก่หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นจำนวน 110 เล่ม

P199 2525.jpg
P199-209/2525- การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 เรื่อง ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษากับการพัฒนาการเรียนการสอน ณ หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ศ.นพ.กวี ทังสุบุตร เป็นประธาน
(ภาพสี)

มข.572.JPG
บัตรยืมหนังสือ หอสมุดกลาง มหาวทยาลัยขอนแก่น

มข.576.JPG
บัตรยืมหนังสือหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2021-02-101612930279.pdf
เพื่อให้การดำเนินงานด้านการสำรวจเเละจำหน่ายทรัพยากรสารสนเทศ Warehouse สำนักหอสมุด ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

2021-02-101612931338.pdf
เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลากรสำนักหอสมุดได้มีโอกาสเพิ่มพูนสมรรถนะในการปฏิบัติงานเเละพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ

2021-02-101612937723.pdf
เพื่อให้การดำเนินงานโครงการ \"ร้อยความรัก ร้อยใจผูกพัน\" สำนักหอสมุด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2021-02-101612933514.pdf
เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนเเก่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2021-02-101612938341.pdf
เพื่อให้การดำเนินงานโครงการ \\\"ร้อยใจรัก ร้อยใจผูกพัน\\\"สำนักหอสมุด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2021-02-101612937388.pdf
เพื่อให้การดำเนินงานโครงการ \"ร้อยใจรัก ร้อยใจผูกพัน\" สำนักหอสมุด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2021-02-101612937508.pdf
เพื่อให้การดำเนินงานโครงการ \\\"ร้อยใจรัก ร้อยใจผูกพัน\\\" สำนักหอสมุด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2021-02-101612933800.pdf
เพื่อให้การดำเนินงานโครงการ \\\"เกษตรวันวาน สู่เกษตรวันนี้ ชี้ทางเกษตรวันหน้า\\\"ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2021-02-101612927528.pdf
เพื่อให้การพัฒนาบริการห้องสมุดสำหรับนักศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนเเก่น ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

2021-02-101612929465.pdf
เพื่อให้การดำเนินงานด้านการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจำปีงบประมาร พ.ศ.2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2021-02-101612936203.pdf
เพื่อให้การบริหารจัดการงานภายในสำนักหอสมุด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2021-02-111613012541.pdf
เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อผู้รับบริการในช่วงการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบุคลากรที่มาปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อเป็นการเพิ่มมาตรการเเละเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2021-02-111613017287.pdf
เพื่อให้เเนวปฏิบัติเเละหลักเกณฑ์การลาออนไลน์ ของบุคลากรสำนักหอสมุดเเละทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนเเก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

116.pdf
เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรสำนักหอสมุดได้มีโอกาสเพิ่มพูนสมรรถนะในการปฏิบัติงานและพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ

132.pdf
เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรสำนักหอสมุดได้มีโอกาสเพิ่มพูนสมรรถนะในการปฏิบัติงานและพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ

100.pdf
เพื่อให้มีการบริหารจัดการองค์กรเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในด้านการควบคุมภายในให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

111.pdf
เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ \\\"Tablet (IOS,Andoid) และ Surface\\\" สำนักหอสมุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2021-02-101612940430.pdf
เพื่อให้มีการบริหารจัดการองค์กรเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในด้านการควบคุมภายในให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

2021-02-111613018039.pdf
เพื่อให้มีการบริหารจัดการองค์กรเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในด้านการควบคุมภายในให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2