Browse Items (145 total)

  • Tags: สำนักหอสมุด

140.pdf
เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาเครือข่ายความร่วมระหว่างห้องสมุด แหล่งเรียนรู็ และศูนย์ความรู้ข้อมูล จังหวัดขอนแก่น สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

2020-06-101591775052.pdf
เพื่อให้การดำเนินการด้านจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีมาตรการและการดำเนินงานในด้านการส่งเสริมและสนับสนุน…

2021-02-111613018465.pdf
เพื่อให้การดำเนินงานด้านการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนางานของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นไปดด้วยความเรียบร้อย

015.pdf
เพื่อให้การพิจารณาดำเนินการการค้างค่าปรับของสำนักหอสมุดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2021-02-111613018330.pdf
เพื่อให้การพัฒนาบริการห้องสมุดสำหรับนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

136.pdf
เพื่อให้การดำเนินงานจัดส่งเสริมและพัฒนาบริการสำหรับผู้สูงอายุ สำนักหอสมุดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

095.pdf
เพื่อให้การดำเนินงานจัดส่งเสริมและพัฒนาบริการสำหรับผู้สูงอายุ สำนักหอสมุดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

099.pdf
เพื่อให้การดำเนินการต้อนรับและนำชมห้องสมุดของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

133.pdf
เพื่อให้การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการรักการอ่านสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้(Reading for Life Long Learning) ห้องสมุดเยาวชน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 7 แห่ง เป็นไปด้วยความรู้เรียบร้อยด้วยความเรียบร้อย

096.pdf
เพื่อให้การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการรักการอ่านสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ (Reading for Life Long Learning) ห้องสมุดเยาวชน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 7 แห่ง เป็นไปด้วยความรู้เรียบร้อย

090.pdf
เพื่อให้การดำเนินงานโครงการ ร้อยความรัก ถักทอดวงใจ สานสายใยความผูกพัน ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 6 ก.ย. 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์

089.pdf
เพื่อให้การดำเนินงานโครงการ ร้อยความรัก ถักทอดวงใจ สานสายใยความผูกพัน ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 6 ก.ย. 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์

106.pdf
เพื่อให้การดำเนินการปรับปรุงข้อระเบียบการใช้บริการและอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

092.pdf
เพื่อให้การดำเนินการจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด สำนักหอสมุด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

081.pdf
เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อผู้รับบริการในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

104.pdf
เพื่อให้การดำเนินงานด้านช่างเทคนิคของสำนักหอสมุด ช่วงนอกเวลาราชการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

118.pdf
เพื่อให้การดำเนินงานการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

108.pdf
เพื่อให้การดำเนินงานด้านบริการและจัดขั้นทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2021-02-101612931538.pdf
เพื่อให้การดำเนินการบริการรับ-ส่ง ทรัพยากรสารสนเทศ (Document Delivery) สำนักหอสมุด ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

2021-02-101612927059.pdf
เพื่อให้การดำเนินงานบริการรับ-ส่งทรัพยากรสารสนเทศ (Document Delivery) สำนักหอสมุด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2021-02-101612927267.pdf
เพื่อให้การดำเนินงานด้านบริการเเละจัดชั้นทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2