Browse Items (23 total)

  • Collection: ภาพถ่ายปี 2518

P278 2518.jpg
P278-280/2518- Mr.Frank Albert ผู้อำนวยการ USIS ขอนแก่นเข้าพบศาสตราจารย์พิมล กลกิจ อธิการบดีเพื่อมอบหนังสือตำราวิชาการต่างๆ ให้แก่หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นจำนวน 110 เล่ม

P271 2518.jpg
ระหว่างวันที่ 28-30 ก.ค. 2518
P271-277/2518- การจัดนิทรรศการทางวิชาการ เรื่อง “พยาธิใบไม้ในตับ” จัดโดยนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ โรงพยาบาลขอนแก่น

P242 2518.jpg
ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. – 26 ก.ค. 2518
P242-247/2518- องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ร่วมกับองค์การต่อต้านความอดอยากแห่งออสเตรเลีย(FAO และ Australian FFHC) จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับทุ่งหญ้าเขตร้อนแก่นักวิชาการ 9 ประเทศ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

P223 2518.jpg
ระหว่างวันที่ 18-19 มิ.ย. 2518
P223/2518- เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยและคณะเยี่ยมชมกิจการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีศาสตราจารย์พิมล กลกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้การต้อนรับ

P205 2518.jpg
P205-210/2518- พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 12

P185 2518.jpg
P185-203/2518- การต้อนรับนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 12 ที่สถานีรถไฟลอดซุ้มไม้ “ขอนแก่น” และสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง และเดินทางสู่มหาวิทยาลัยขอนแก่น สักการะพระภูมิเจ้าที่ประจำมหาวิทยาลัย

P154 2518.jpg
ระหว่างวันที่ 22-24 พ.ค. 2518
P154-172/2518- การสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ

P152 2518.jpg
ระหว่างวันที่ 15-16 พ.ค. 2518
P152-153/2518- Mr.G.G.Turbott ผู้อำนวยการฝ่ายทะเบียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแคนเตอร์เบอรี่ ประเทศนิวซีแลนด์เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยมีศาตราจารย์พิมล กลกิจให้การต้อนรับ

P148 2518.jpg
ระหว่างวันที่ 12-16 พ.ค. 2518
P148-151/2518- การสัมภาษณ์นักเรียนใช้สิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

P147 2518.jpg
P147/2518- การสัมมนา เรื่อง การพัฒนาอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ หอประชุมคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

P92 2518.jpg
ระหว่างวันที่ 18 มี.ค. – 10 เม.ย. 2518
P92-146/2518- นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ออกค่ายอาสาสมัครพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่บ้านโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น, บ้านขามป้อม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น, บ้านสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น, …

P71 2518.jpg
P71-72/2518- คณะผู้ช่วยทูตทหารจากประเทศต่างๆ 3 ประเทศได้เดินทางมาเยี่ยมคำนับ ศาสตราจารย์พิมล กลกิจ อธิการบดี และเข้าฟังการบรรยายเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์-อักษรศาสตร์

P67 2518.jpg
P67-70/2518- พิธีปิดการปัจฉิมนิเทศบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 8 ณ ห้องประชุม คณะเกษตรศาสตร์และดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รองปลัดกระทบวงมหาวิทยาลัยได้รับเชิญมาพูด เรื่อง “แนวความคิดสำหรับบัณฑิตกับสังคมปัจจุบัน”

P5 2518.jpg
P6-29/2518- พิธีทำบุญตักบาตร
P30-59/2518- กีฬาวันสถาปนามหาวิทยาลัย
P60-66/2518- การแสดงผลิตภัณฑ์เกษตร
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2