Browse Items (12 total)

  • Tags: 2535

2535_1.pdf
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 1/2535

ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา
......................................

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเสนอเรื่อง…

2535_2.pdf
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 2/2535
ณ ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศ …

2535_3.pdf
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 3/2535
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา …

2535_4.pdf
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 4/2535

ณ ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศ ชั้น 3 …

2535_5.pdf
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 5/2535

ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา …

2535_6.pdf
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 6/2535
ณ ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศ ชั้น 3 …

2535_7.pdf
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 7/2535

ณ ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศ ชั้น 3 …

2535_8.pdf
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 8/2535

ณ ห้องประชุมศูนย์ ชั้น 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา …

2535_9.pdf
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 9/2535

ณ ห้องประชุมโรงแรมฟลอริดา กรุงเทพมหานคร
......................................

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี…

2535_10.pdf
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 10/2535

ณ ห้องประชุมศูนย์ ชั้น 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
......................................

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม …

2535_11.pdf
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 11/2535

ณ ห้องประชุมศูนย์ ชั้น 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2