Browse Items (40 total)

  • Tags: ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น

d2539-10.pdf
ระเบียบวาระ
1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 8/2539 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2539

2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยค่าบริการรักษาพยาบาลของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ…

d2540-5.pdf
1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 3/2540 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2540

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ …

d2543-2.pdf
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 1/2543
ระเบียบวาระที่ เรื่อง

1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
17.10 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
17.10.1 เรื่องและมติที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 11/2542 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม…

d2539-6.pdf
ระเบียบวาระ
1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 4/2539 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2539

2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่คณะทันตแพทยศาสตร์ …

d2539-5.pdf
ระเบียบวาระ
1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 3/2539 เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2539

2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่คณะทันตแพทยศาสตร์ …

d2543-14.pdf
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 12/2543

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
5.18 เรื่องที่ประธานแจ้ง
5.18.1 แนะนำคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คนใหม่

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 11/2543 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน …

d2543-16.pdf
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 15/2543
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
5.27 เรื่องที่ประธานแจ้ง
5.27.1 เรื่องและมติที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2543 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม …

d2543-20.pdf
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 19/2543

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 18/2543 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2543 …

d2532-1.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 26 /2531
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2