Browse Items (18 total)

  • Tags: 2520

c2520_10.pdf
ระเบียบวาระการประชุมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 10/2520
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1. การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2520
2. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
2.1 ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญา …

P311 2520 (ด้านหลัง).jpg
P311-315/2520- งานทอดกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทอดถวาย ณ วัดศรีประทุมวนาราม บ้านฝาง กิ่งอำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

P284 2520.jpg
P284-287/2520- ศ.ดร.กำจร มนุญปิจุ เป็นประธานในพิธีการแข่งขันกรีฑาน้องใหม่ประจำปี 2520 ณ สนามสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

P261 2520 (ด้านหลัง).jpg
P261-270/2520- พลโทเปรม ติณสูลานนท์ แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตรเพื่อความมั่นคงของชาติ ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

P209 2520 (ด้านหลัง).jpg
P209-219-ลอดซุ้มต้อนรับน้องใหม่
P220-224-งานเลี้ยงต้อนรับน้องใหม่ภาคกลางคืน
P225-239-น้องใหม่ประจำปี 2520

P188 2520 (ด้านหลัง).jpg
P188-194-พิธีไหว้ครู
P195-199-พิธีมอบทุนการศึกษา
P200-207-คณาจารย์และนักศึกษาผู้เข้าร่วมพิธีไหว้ครู
P208-ศ.ดร.กำจร มนุญปิจุ กล่าวให้โอวาทนักศึกษาใหม่

P181 2520.jpg
P181-187/2520- งานกีฬาน้องใหม่ ประจำปี 2520

P120 2520.jpg
ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม-2 กันยายน 2520
P120-131-พิธีเปิดการอบรมโดยมีนายสุกิจ จุลละนันท์ เป็นประธาน
P132-135-ผู้ให้การอบรมครูใหญ่
P136-140-ผู้เข้าร่วมการอบรม
P141-146-พิธีรับมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรม
P147-151-ถ่ายภาพหมู่

P114 2520 (ด้านหลัง).jpg
P114-119/2520- ศ.ดร.กำจร มนุญปิจุ รักษาการในตำแหน่งอธิการบดี นำคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นเดินทางไปเยี่ยมกองทัพภาคที่ 2 จังหวัดสกลนครและเดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนร่มเกล้า

c2520_5.pdf
ระเบียบวาระการประชุมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 5/2520
ระเบียบวาระที่ เรื่อง

1. เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2520 เมื่อ วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2520

2. …

c2520_4.pdf
ระเบียบวาระการประชุมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 4/2520
ระเบียบวาระที่ เรื่อง

1. เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2520 เมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2520

2. …

c2520_3.pdf
ระเบียบวาระการประชุมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 3/2520
ระเบียบวาระที่ เรื่อง

1. เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2520 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2520

2. …

c2520_2.pdf
ระเบียบวาระการประชุมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 2/2520
ระเบียบวาระที่ เรื่อง

1. เสนอให้ที่ประชุมรับรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2520 เมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ 10 กุมภาพันธ์2520

2. …

c2520-1.pdf
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 1/2520

ระเบียบวาระที่ 1. เสนอให้รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8/2519 เมื่อวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2519

ระเบียบวาระที่ 2.…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2