Browse Items (145 total)

  • Tags: สำนักหอสมุด

068.pdf
ออกประกาศกองทุนวิจัยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรสำนักหอสมุดได้มีโอกาสเพิ่มพูนสถมรรถนะในการปฏิบัติงาน

067.pdf
เพื่อให้การบริการของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

2020-06-101591775052.pdf
เพื่อให้การดำเนินการด้านจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีมาตรการและการดำเนินงานในด้านการส่งเสริมและสนับสนุน…

2021-02-101612937508.pdf
เพื่อให้การดำเนินงานโครงการ \\\"ร้อยใจรัก ร้อยใจผูกพัน\\\" สำนักหอสมุด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

120.pdf
เพื่อให้การบริหารจัดการภายในสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

093.pdf
เพื่อให้การดำเนินงานรับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

078.pdf
เพื่อให้มาตรการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสานยพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) มีประสิทธิภาพเเละสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

080.pdf
เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อผู้รับบริการในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

139.pdf
เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อผู้รับบริการในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

2021-02-101612926405.pdf
เพื่อให้การดำเนินการด้านการปรับปรุงพื้นที่บริการเเละส่งเสริมการใช้ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2021-02-101612935731.pdf
เพื่อให้มีการบริหารการจัดการองค์กรเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในด้านการวางระบบควบคุมภายใน เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินเเผ่นว่าด้วย กำกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน

2021-02-081612753942.pdf
เพื่อให้มีการบริหารจัดการองค์กรเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในด้านการควบคุมภายในให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

2021-02-101612924160.pdf
เพื่อให้การดำเนินการจัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ 4 หน่วยงาน(จตุรเทพ) ประจำปี2561 ของสำนักหอสมุดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2021-02-101612935291.pdf
เพื่อให้การจัดกิจกกรม Happy Birthday ของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนเเก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2021-02-081612758262.pdf
เพื่อให้การจัดการทำวารสารอินฟอร์เมชั่นของสำนักหอสมุด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2021-02-101612928911.pdf
เพื่อให้การจัดทำวารสารอินฟอร์เมชั่นของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนเเก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2021-02-081612760142.pdf
เพื่อให้ดำเนินการจัดทำเเผนป้องกันเเละระงับอัคคีภัยของสำนักหอสมุด ประจำปี 2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2021-02-081612758615.pdf
เพื่อให้การดำเนินการจัดทำเเผนป้องกันเเละระงับอัคคีภัยของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอเเก่น ประจำปี2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2021-02-101612930738.pdf
เพื่อให้การจัดประชุมคณะทำงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีสารนิเทศ ครั้งที่1/2562 สำนักหอสมุด ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

2021-02-101612925506.pdf
เพื่อให้การดำเนินการจ้างเหมาดูเเลรักษาความสะอาด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนเเก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2021-02-101612935500.pdf
เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการจำหน่ายพัสุของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนเเก่น ประจำปีงบประมาณ 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2021-02-081612755430.pdf
เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาศูนย์อีสานสนเทศ สำนักหอสมุดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2021-02-101612925302.pdf
เพื่อให้การดำเนินโครงการ \"โฮม ฮัก คนสำคัญ สายใยผูกพันยังมั่นคง\" สำนักหอสมุดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2021-02-081612760631.pdf
เพื่อให้ดำเนินการพัฒนาคลังปัญญา ของสำนักหอสมุดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2021-02-101612934147.pdf
เพื่อให้การดำเนินงานจัดการส่งเสริมเเละพัฒนาบริการสำหรับผู้สูงอายุ สำนักหอสมุด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2021-02-101612928132.pdf
เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด เเหล่งเรียนรู้ เเละศูนย์บริการข้อมูล สำนักหอสมุด ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2