Browse Items (40 total)

  • Tags: ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น

d2537-16.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 15 /2537
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2537

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)

d2537-19.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 18 /2537
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2537

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย…

d2541-9.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 8/2541
เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2541
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่…

dean5_48.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 5/2548
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2548
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม…

d2541-14.pdf
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 12/2541 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2541

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
8.34 รายงานการวิจัย การศึกษาสถานภาพการจัดการศึกษา…

dean14_48.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 14/2548
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2548
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 การงดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม…

dean16_48.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 16/2548
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2548
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 7…

dean7_49.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 7/2549
เมื่อวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2549
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2