Browse Items (523 total)

  • Tags: มหาวิทยาลัยขอนแก่น

10 ปี สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.pdf
สำนักวิทยบริการ เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่มีความสำคัญยิ่ง เพราะเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการแขนงต่างๆไว้มากมาย ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาอย่างยิ่ง

P120 2530.jpg
P120-121/2530- Dr.Prinz, Dr.Kafkafi และ Mrs.Bar-Lev. ผู้เชี่ยวชาญจากอิสราเอลได้เข้าเจรจาในโครงการความร่วมมือเรื่องการปลูกพืชที่ต้องการน้ำน้อยร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับผู้แทนประเทศอิสราเอลและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

P126 2527.jpg
P126-140/2527- The 4 th Annual Workshop of the Australian – Asian Agricultural Residues Research Network by AUDP and Khon Kaen Uneversity April 10-14, 1984

P594 2529.jpg
P594-600/2529 - รศ.นพ.สมพร โพธินาม ให้การต้อนรับที่สนามบิน จ.ขอนแก่น
P601-621/2529 - การสัมมนา
P622-630/2529 - ชมนิทรรศการ
P631-638/2529 - รับประทานอาหารร่วมกัน
P639-651/2529 - ชมกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น

068.pdf
ออกประกาศกองทุนวิจัยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรสำนักหอสมุดได้มีโอกาสเพิ่มพูนสถมรรถนะในการปฏิบัติงาน

P27 2534.jpg
P27-32/2534- การประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง....การพัฒนาคุณภาพงานด้วยการวิจัย และประชุมสามัญประจำปี 2533 กลุ่มเภสัชกรภาคอีสาน 10-12 มกราคม 2534 โดยมี รศ.รังษี นันทสาร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร…

P199 2525.jpg
P199-209/2525- การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 เรื่อง ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษากับการพัฒนาการเรียนการสอน ณ หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ศ.นพ.กวี ทังสุบุตร เป็นประธาน
(ภาพสี)

P772-785/2527- พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
P786-788/2527- การวิ่งคบเพลิง
P789/2527- การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล (หญิง)
P790-793/2527- การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ
P794/2527- การแข่งขันกีฬาปิงปอง
P795-796/2527 -…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2