Browse Items (12 total)

  • Tags: 2549

council2_49.pdf
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2549
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
2.เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
2.1 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง…

council3_49.pdf
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2549
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1…

council4_49.pdf
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2549
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
2.เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
2.1 การรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2549 และผลกระทบจาก ONET, …

council5_49.pdf
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2549
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
2.เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
3.เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันพุธที่ 3 พฤษภาคม…

council6_49.pdf
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2549
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
2.เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
3.เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันพุธที่ 7 มิถุนายน…

council7_49.pdf
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2549
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
2.เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
3.เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2549 เมื่อวันพุธที่ 5 กรกฎาคม…

council8_49.pdf
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8/2549
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
2.เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
3.เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันพุธที่ 2 สิงหาคม…

council9_49.pdf
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 9/2549
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 การดำเนินการประชุม
2.เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
2.1…

council10_49.pdf
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 10/2549
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น…

council11_49.pdf
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 11/2549
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
2.เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
2.1 กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น …

sur factory 01.pdf
หนังสือต้อนรับน้องใหม่ รุ่นที่ 43 รวบรวมประวัติความเป็นมา เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น แผนที่และคณะต่างๆ การแนะนำชมรม
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2