Browse Items (74 total)

  • Tags: หอสมุดกลาง

099.pdf
เพื่อให้การดำเนินการต้อนรับและนำชมห้องสมุดของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

133.pdf
เพื่อให้การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการรักการอ่านสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้(Reading for Life Long Learning) ห้องสมุดเยาวชน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 7 แห่ง เป็นไปด้วยความรู้เรียบร้อยด้วยความเรียบร้อย

096.pdf
เพื่อให้การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการรักการอ่านสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ (Reading for Life Long Learning) ห้องสมุดเยาวชน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 7 แห่ง เป็นไปด้วยความรู้เรียบร้อย

090.pdf
เพื่อให้การดำเนินงานโครงการ ร้อยความรัก ถักทอดวงใจ สานสายใยความผูกพัน ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 6 ก.ย. 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์

089.pdf
เพื่อให้การดำเนินงานโครงการ ร้อยความรัก ถักทอดวงใจ สานสายใยความผูกพัน ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 6 ก.ย. 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์

106.pdf
เพื่อให้การดำเนินการปรับปรุงข้อระเบียบการใช้บริการและอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

092.pdf
เพื่อให้การดำเนินการจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด สำนักหอสมุด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2021-02-111613018122.pdf
เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของสำนักหอสมุด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

011.pdf
เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของสำนักหอสมุดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

112.pdf
เพื่อให้การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน \\\"ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิด\\\" สำนักหอสมุด โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

114.pdf
เพื่อให้การดำเนินการจัด กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์4หน่วยงาน (กีฬาจตุรเทพ) ประจำปี 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

014.pdf
เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ของสำนักหอสมุดเป็นไปอย่างมีระบบ

2021-02-111613018039.pdf
เพื่อให้มีการบริหารจัดการองค์กรเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในด้านการควบคุมภายในให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

2021-02-101612940430.pdf
เพื่อให้มีการบริหารจัดการองค์กรเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในด้านการควบคุมภายในให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

111.pdf
เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ \\\"Tablet (IOS,Andoid) และ Surface\\\" สำนักหอสมุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

100.pdf
เพื่อให้มีการบริหารจัดการองค์กรเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในด้านการควบคุมภายในให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

132.pdf
เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรสำนักหอสมุดได้มีโอกาสเพิ่มพูนสมรรถนะในการปฏิบัติงานและพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ

116.pdf
เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรสำนักหอสมุดได้มีโอกาสเพิ่มพูนสมรรถนะในการปฏิบัติงานและพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ

2021-02-111613017287.pdf
เพื่อให้เเนวปฏิบัติเเละหลักเกณฑ์การลาออนไลน์ ของบุคลากรสำนักหอสมุดเเละทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนเเก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2021-02-111613012541.pdf
เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อผู้รับบริการในช่วงการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบุคลากรที่มาปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อเป็นการเพิ่มมาตรการเเละเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2021-02-101612936203.pdf
เพื่อให้การบริหารจัดการงานภายในสำนักหอสมุด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2021-02-101612929465.pdf
เพื่อให้การดำเนินงานด้านการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจำปีงบประมาร พ.ศ.2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2021-02-101612927528.pdf
เพื่อให้การพัฒนาบริการห้องสมุดสำหรับนักศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนเเก่น ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

2021-02-101612933800.pdf
เพื่อให้การดำเนินงานโครงการ \\\"เกษตรวันวาน สู่เกษตรวันนี้ ชี้ทางเกษตรวันหน้า\\\"ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2021-02-101612937508.pdf
เพื่อให้การดำเนินงานโครงการ \\\"ร้อยใจรัก ร้อยใจผูกพัน\\\" สำนักหอสมุด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2