Browse Items (74 total)

  • Tags: หอสมุดกลาง

111.pdf
เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ \\\"Tablet (IOS,Andoid) และ Surface\\\" สำนักหอสมุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2021-02-101612940430.pdf
เพื่อให้มีการบริหารจัดการองค์กรเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในด้านการควบคุมภายในให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

2021-02-111613018039.pdf
เพื่อให้มีการบริหารจัดการองค์กรเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในด้านการควบคุมภายในให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

014.pdf
เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ของสำนักหอสมุดเป็นไปอย่างมีระบบ

114.pdf
เพื่อให้การดำเนินการจัด กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์4หน่วยงาน (กีฬาจตุรเทพ) ประจำปี 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

112.pdf
เพื่อให้การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน \\\"ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิด\\\" สำนักหอสมุด โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

011.pdf
เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของสำนักหอสมุดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2021-02-111613018122.pdf
เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของสำนักหอสมุด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

092.pdf
เพื่อให้การดำเนินการจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด สำนักหอสมุด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

106.pdf
เพื่อให้การดำเนินการปรับปรุงข้อระเบียบการใช้บริการและอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

089.pdf
เพื่อให้การดำเนินงานโครงการ ร้อยความรัก ถักทอดวงใจ สานสายใยความผูกพัน ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 6 ก.ย. 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์

090.pdf
เพื่อให้การดำเนินงานโครงการ ร้อยความรัก ถักทอดวงใจ สานสายใยความผูกพัน ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 6 ก.ย. 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์

096.pdf
เพื่อให้การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการรักการอ่านสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ (Reading for Life Long Learning) ห้องสมุดเยาวชน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 7 แห่ง เป็นไปด้วยความรู้เรียบร้อย

133.pdf
เพื่อให้การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการรักการอ่านสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้(Reading for Life Long Learning) ห้องสมุดเยาวชน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 7 แห่ง เป็นไปด้วยความรู้เรียบร้อยด้วยความเรียบร้อย

099.pdf
เพื่อให้การดำเนินการต้อนรับและนำชมห้องสมุดของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

095.pdf
เพื่อให้การดำเนินงานจัดส่งเสริมและพัฒนาบริการสำหรับผู้สูงอายุ สำนักหอสมุดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

136.pdf
เพื่อให้การดำเนินงานจัดส่งเสริมและพัฒนาบริการสำหรับผู้สูงอายุ สำนักหอสมุดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2021-02-111613018330.pdf
เพื่อให้การพัฒนาบริการห้องสมุดสำหรับนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

015.pdf
เพื่อให้การพิจารณาดำเนินการการค้างค่าปรับของสำนักหอสมุดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2021-02-111613018465.pdf
เพื่อให้การดำเนินงานด้านการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนางานของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นไปดด้วยความเรียบร้อย

2020-06-101591775052.pdf
เพื่อให้การดำเนินการด้านจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีมาตรการและการดำเนินงานในด้านการส่งเสริมและสนับสนุน…

140.pdf
เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาเครือข่ายความร่วมระหว่างห้องสมุด แหล่งเรียนรู็ และศูนย์ความรู้ข้อมูล จังหวัดขอนแก่น สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2