Browse Items (8 total)

  • Tags: #ในหลวง

P998-1004/2527- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่น
P1005/2527- บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น (เข้าแถว)
P1006-1011/2527- คณาจารย์ ผู้ปกครอง และบัณฑิตในพิธี
P1012-1014/2527- รศ.นพ.นพดล …

P771 2528.jpg
P711- วงดุริยางค์
P712-713- เข้าแถวรอรับเสด็จ
P714-715- คณาจารย์บริเวณพิธี(นั่งเก้าอี้)
P716-754 - คณาจารย์ บัณฑิต เข้าสู่บริเวณพิธี
P755-761- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเส็จฯถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่น
P762-766-…

P2402 2531.jpg
P2403-2406/2531 - บัณฑิตถ่ายภาพหมู่และถ่ายภาพกับญาติ
P2407-2450/2531 - เสด็จเปิดอาคารคณะวิทยาศาสตร์(SC.06)และอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา(RDI)
P2451-2464/2531 - รอรับเสด็จ
P2465-2479/2531 - นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น…

P2048-2064 บัณฑิตถ่ายภาพหมู่
P2065-2072 รถยนต์พระที่นั่งถึงมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร 89 พรรษา สมเด็จย่า โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น, รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี,…

P2105 2533.jpg
P2105-2108-รถยนต์พระที่นั่งถึงอาคารมหิตลานุสรณ์ คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น, อธิการบดีและคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ เฝ้าฯ รับเสด็จฯ
P2109-2127-ทรงจุดธูป เทียน…

P1825 2530.jpg
P1825-1827 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระเทพฯ พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิม แผ่นอิฐทอง นาก เงิน และแผ่นศิลาจาลึกลงหลุม
P1828-1830 วงดุริยางค์นำขบวนคณาจารย์…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2