ภาพถ่ายปี 2522

Dublin Core

Title

ภาพถ่ายปี 2522

Items in the ภาพถ่ายปี 2522 Collection

พิธีทำบุญเลี้ยงพระ ณ สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมี ศ.นพ.กวี  ทังสุบุตร  อธิการบดีเป็นประธานในพิธี
P1062-1076/2522- พิธีทำบุญเลี้ยงพระ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ศ.นพ.กวี ทังสุบุตร…

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารหอสมุดกลาง(สำนักวิทยบริการ)  มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยมี ศ.นพ.กวี  ทังสุบุตร  อธิการบดี  เป็นประธานในพิธี
P1030-1061/2522- พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ศ.นพ.กวี ทังสุบุตร …

สมเด็จพระสังฆราชทรงถือสายสูตรยกเชิญฉัตรขึ้นประดิษฐานยอดองค์พระธาตุพนม

P195-259/2522- สมเด็จพระสังฆราชทรงถือสายสูตรยกเชิญฉัตรขึ้นประดิษฐานยอดองค์พระธาตุพนม
P195-225-…

การแข่งขันกรีฑามหาวิทยาลัย ณ สนามกีฬาสีฐานมหาวิทยาลัยขอนแก่น
P848-850/2522- พิธีเปิด
P851-855/2522- ขบวนนักกรีฑามหาวิทยาลัยจากคณะต่างๆ
P856-857/2522-…

การปฐมนิเทศอาจารย์-ข้าราชการใหม่ ณ หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
P478-479/2552- ผศ.เข้มแข็ง สีตะธนี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวรายงาน
P480-485/2552- ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร…

Collection Tree