Browse Items (5690 total)

2021-02-101612928728.pdf
เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาเเนะนำเเละจัดการห้องสมุดให้เเก่ชุมชน ของสำนักหอสมุด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2021-02-081612757423.pdf
เพื่อให้การจัดโครงการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนเเก่น ประจำปีพ.ศ.2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2021-02-081612761113.pdf
เพื่อให้การจัดงานครบรอบวันสถาปนาสำนักหอสมุด ประจำปี2561 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

2021-02-081612758900.pdf
เพื่อให้ดำเนินการจัดกิจกรรมสงกรานต์ของสำนักหอสมุด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2021-02-101612928132.pdf
เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด เเหล่งเรียนรู้ เเละศูนย์บริการข้อมูล สำนักหอสมุด ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

2021-02-101612936024.pdf
เพื่อให้การดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนเเก่น ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

2021-02-101612934147.pdf
เพื่อให้การดำเนินงานจัดการส่งเสริมเเละพัฒนาบริการสำหรับผู้สูงอายุ สำนักหอสมุด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2021-02-081612760631.pdf
เพื่อให้ดำเนินการพัฒนาคลังปัญญา ของสำนักหอสมุดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2021-02-101612927768.pdf
เพื่อให้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนเเก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2021-02-081612757095.pdf
เพื่อให้การพิจารณาต่อสัญญาเช่าพื้นที่ของร้าน LABrary เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2021-02-101612936777.pdf
เพื่อให้การดำเนินงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนเเละการวิจัย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนเเก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2021-02-101612928366.pdf
เพื่อให้การดำเนินงานบริการสารสนเทศเพื่อการวิจัยเเละอ้างอิง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนเเก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2021-02-081612761645.pdf
เพื่อให้การดำเนินงานด้านการสำรวจทรัพยากรสารสนเทส สำนักหอสมุด ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

2021-02-101612939015.pdf
เพื่อให้การดำเนินการต้อนรับเเละนำชมห้องสมุดของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนเเก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2021-02-101612929195.pdf
เพื่อให้การดำเนินการโครงการส่งเสริมการรักการอ่านสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ (Reading for Life Long Learning):ห้องสมุดเยาวชน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนเเก่น 7 เเห่ง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2021-02-101612925302.pdf
เพื่อให้การดำเนินโครงการ \"โฮม ฮัก คนสำคัญ สายใยผูกพันยังมั่นคง\" สำนักหอสมุดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2021-02-081612755430.pdf
เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาศูนย์อีสานสนเทศ สำนักหอสมุดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2021-02-101612935500.pdf
เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการจำหน่ายพัสุของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนเเก่น ประจำปีงบประมาณ 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2021-02-101612925506.pdf
เพื่อให้การดำเนินการจ้างเหมาดูเเลรักษาความสะอาด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนเเก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2021-02-101612930738.pdf
เพื่อให้การจัดประชุมคณะทำงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีสารนิเทศ ครั้งที่1/2562 สำนักหอสมุด ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

2021-02-081612758615.pdf
เพื่อให้การดำเนินการจัดทำเเผนป้องกันเเละระงับอัคคีภัยของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอเเก่น ประจำปี2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2021-02-081612760142.pdf
เพื่อให้ดำเนินการจัดทำเเผนป้องกันเเละระงับอัคคีภัยของสำนักหอสมุด ประจำปี 2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2021-02-101612928911.pdf
เพื่อให้การจัดทำวารสารอินฟอร์เมชั่นของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนเเก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2021-02-081612758262.pdf
เพื่อให้การจัดการทำวารสารอินฟอร์เมชั่นของสำนักหอสมุด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2021-02-101612935291.pdf
เพื่อให้การจัดกิจกกรม Happy Birthday ของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนเเก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2021-02-101612924160.pdf
เพื่อให้การดำเนินการจัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ 4 หน่วยงาน(จตุรเทพ) ประจำปี2561 ของสำนักหอสมุดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2021-02-081612753942.pdf
เพื่อให้มีการบริหารจัดการองค์กรเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในด้านการควบคุมภายในให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2