Browse Items (10 total)

  • Tags: กวี ทังสุบุตร

P199 2525.jpg
P199-209/2525- การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 เรื่อง ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษากับการพัฒนาการเรียนการสอน ณ หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ศ.นพ.กวี ทังสุบุตร เป็นประธาน
(ภาพสี)

P386 2519.jpg
P386-394/2519- คณะนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 19 ได้เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์กวี ทังสุบุตร คณบดีคณะแพทยศาสตร์เป็นผู้ต้อนรับ

P240 2525.jpg
P240-246/2525- นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรเยี่ยมชมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ศ.นพ.กวี ทังสุบุตร ให้การต้อนรับ(ภาพสี)

P1062 2522.jpg
P1062-1076/2522- พิธีทำบุญเลี้ยงพระ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ศ.นพ.กวี ทังสุบุตร อธิการบดีเป็นประธานในพิธี

05-kawee-s.jpg
12 กันยายน 2518 - 4 มิถุนายน 2519 (รักษาการ)
12 พฤศจิกายน 2522 - 1 มกราคม 2523
2 มกราคม 2523 - 1 มกราคม 2526

P246 2521.jpg
P246-259/2521- ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร อธิการบดีและศ.นพ.กวี ทังสุบุตร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับคุณประสิทธิ์ ลุลิตานนท์ ประธานกรรมการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ น้ำข้าวอาหารเครื่องใช้ จำนวน 119 กระสอบ รวมทั้งหมด 1,100 ชุด และยาจำนวน 984 ชุด …

P29 2517.jpg
P29-31/2517- เจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวกองประชาสัมพันธ์เขตขอนแก่น นำนิสิตชั้นปีที่ 3 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าพบและสัมภาษณ์นายแพทย์กวี ทังสุบุตร คณบดีแพทยศาสตร์ เรื่องการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์และโครงการศูนย์แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2