Browse Items (9 total)

  • Tags: 2543

c2543_1.pdf
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง
2.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
1.2.1 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 8/2543) เรื่อง ประกาศผลการเลือกซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร…

c2543_2.pdf
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
1.2.1 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่…/2543) เรื่อง ประกาศผลการเลือกซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร…

c2543_3.pdf
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
1.2.1 ประกาศผลการเลือกซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำแทนตำแหน่งว่าง 2 ตำแหน่ง (ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ …

c2543_4.pdf
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง

2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 3/2543 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม …

c2543_5.pdf
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
1.2.1 กำหนดการเยี่ยมชมกิจกรรมของสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง
1.2.2 นิตยสาร Asiaweek จัดอันดับ MBA ประจำปี…

c2543_6.pdf
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
1.2.1 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 189/2543) เรื่อง
1.2.2 ประกาศผลการเลือกซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภท
ผู้แทนผู้บริหาร…

c2543_7.pdf
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
1.2.1 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยขอนแก่น…

c2543_10.pdf
ระเบียบวาระที่
1. เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
1.2.1 รายชื่อนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดปัจจุบัน (ชุดที่ 19 ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2543-16 ตุลาคม…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2