Browse Items (9 total)

  • Tags: 2511

c2511_01.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2510
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 ปัจฉิมนิเทศบัณฑิตรุ่นที่ 1
2.2 แก้ไขปัญหาการบรรจุผู้สำเร็จปริญญาตรี
จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี
การศึกษา 2510
วาระที่ 3 …

c2511_02.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2511
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 การจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์และ
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2.2 การจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์และการรับนักศึกษา
2.3 การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์
- อักษรศาสตร์…

P15 2510.jpg
P15-25/2510- พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2510-2511 ณ คณะวิทยาศาสตร์ – อักษรศาสตร์ 27 กรกฎาคม 2510

P1 2511.jpg
ระหว่างวันที่ 10 - 11 เมษายน 2511
P1-3/2511-ปัจฉิมนิเทศบัณฑิตรุ่นที่ 1
P4-5/2511-ประธานในพิธีจุดธูปเทียนสักการบูชาพระรัตนตรัยและถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
P6-9/2511-ประธานในพิธีและคณาจารย์ให้โอวาทแก่บัณฑิต รุ่นที่…

P26 2511.jpg
ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2511
P26-27/2511- การประชุมสมาคมบริการนักศึกษา 9 ครั้งที่ 3

P28 2511.jpg
P28-30/2511- ปาฐกถาและโต้วาที “อกหักดีกว่ารักไม่เป็น” ระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้แทนจากยุวสมาคมแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม คณะเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2511
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2