Browse Items (3 total)

  • Tags: สาขาวิชาการประมง

d2543-16.pdf
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 15/2543
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
5.27 เรื่องที่ประธานแจ้ง
5.27.1 เรื่องและมติที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2543 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม …

26 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
26.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง
26.1.1 เรื่องและมติที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในคราวประชุม ครั้งที่ 19/2542 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2542

27 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
1. ครั้งที่ 18/2542 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม …

d2542-22.pdf
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 20/2542 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2542

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
29.3 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่…/…) เรื่อง…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2