Browse Items (10 total)

  • Tags: รับน้องรถไฟ

P249 2529.jpg
P249/2529 - รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต ร่วมการต้อนรับน้องใหม่
P250-251/2529- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต บนรถไฟ (ซ้าย)
P272/2529 - นักศึกษาใหม่ลอดขอนไม้แก่น ณ สถานีรถไฟขอนแก่น
P275-276/2529 - นักศึกษาใหม่ไหว้ศาลเจ้าพ่อมอดินแดง
P277-280/2529 -…

P702 2531.jpg
P702-709/2531- รับน้องรถไฟ ณ สถานีรถไฟขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี คณาจารย์ และนักศึกษารุ่นพี่ให้การต้อนรับ
P710-719/2531- น้องใหม่ไหว้เจ้าพ่อมอดินแดง และร่วมกิจกรรมลอดซุ้ม
P720-739/2531 -…

P312 2528.jpg
P312 ขบวนรถไฟเข้าสู่ชานชลาขอนแก่น
P313-327 นักศึกษาใหม่รุ่นที่ 22 ถึงชานชลาขอนแก่น
P328-338 นักศึกษาใหม่รุ่นที่ 22 เดินลอดขอนไม้แก่น
P339-357 นักศึกษาใหม่รุ่นที่ 22 สักการะศาลเจ้าพ่อมอดินแดง

P242 2523.jpg
P242-244/2523 - รุ่นพี่รอรับน้องใหม่รุ่นที่ 17 ณ สถานีรถไฟขอนแก่น
P245-255/2523 - น้องใหม่รุ่นที่ 17 มาถึงสถานีรถไฟขอนแก่น
P256-265/2523 - น้องใหม่รุ่นที่ 17 ลอดขอนไม้แก่น ณ สถานีรถไฟขอนแก่น
P266-291/2523 - น้องใหม่รุ่นที่ 17…

P100 2526.jpg
P100-102/2526- นักศึกษาใหม่ลอดขอนไม้แก่นที่สถานีรถไฟขอนแก่น
P103-111/2526 - นักศึกษาใหม่เข้าแถวเพื่อสักการะศาลเจ้าพ่อมอดินแดง
P112-117/2526 - นักศึกษาใหม่สักการะศาลเจ้าพ่อมอดินแดงP185 2518.jpg
P185-203/2518- การต้อนรับนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 12 ที่สถานีรถไฟลอดซุ้มไม้ “ขอนแก่น” และสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง และเดินทางสู่มหาวิทยาลัยขอนแก่น สักการะพระภูมิเจ้าที่ประจำมหาวิทยาลัย

P32 2517.jpg
P32-49/2517- การต้อนรับนักศึกษาใหม่รุ่น 11 ที่สถานีรถไฟขอนแก่น ลอดซุ้มไม้ขอนแก่น ไปสักการะศาลเจ้าพ่อหลังเมืองและสักการะพระภูมิเจ้าที่ประจำมหาวิทยาลัย ในตอนเย็นจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2