Browse Items (2 total)

  • Tags: ไหว้ศาลเจ้าพ่อมอดินแดง

P249 2529.jpg
P249/2529 - รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต ร่วมการต้อนรับน้องใหม่
P250-251/2529- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต บนรถไฟ (ซ้าย)
P272/2529 - นักศึกษาใหม่ลอดขอนไม้แก่น ณ สถานีรถไฟขอนแก่น
P275-276/2529 - นักศึกษาใหม่ไหว้ศาลเจ้าพ่อมอดินแดง
P277-280/2529 -…

P242 2523.jpg
P242-244/2523 - รุ่นพี่รอรับน้องใหม่รุ่นที่ 17 ณ สถานีรถไฟขอนแก่น
P245-255/2523 - น้องใหม่รุ่นที่ 17 มาถึงสถานีรถไฟขอนแก่น
P256-265/2523 - น้องใหม่รุ่นที่ 17 ลอดขอนไม้แก่น ณ สถานีรถไฟขอนแก่น
P266-291/2523 - น้องใหม่รุ่นที่ 17…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2