Browse Items (6 total)

K06.PDF
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศ

K05.pdf
เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.๒๕๕๘ ในการให้การศึกษา ส่งเสริม ประยุกต์และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงทำการสอน วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี…

K04.PDF
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งสำนักวิทยบริการขึ้นในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

K03.jpg
การสมควรให้มีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการของสำนักวิทยบริการใหม่ เพื่อรองรับบทบาทภารกิจที่ปรับเปลี่ยนและเพิ่มขึ้น

K02.pdf
เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558

K01.pdf
เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 ในการให้การศึกษา ส่งเสริม ประยุกต์และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพขั้นสูง
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2