Browse Items (13 total)

  • Tags: พิมล กลกิจ

P11 2517.jpg
P11-15/2517- ศาสตราจารย์พิมล กลกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น แถลงข่าวแก่สื่อมวลชนเกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2517-2518
ณ ห้องประชุมตึกอธิการบดี

P71 2518.jpg
P71-72/2518- คณะผู้ช่วยทูตทหารจากประเทศต่างๆ 3 ประเทศได้เดินทางมาเยี่ยมคำนับ ศาสตราจารย์พิมล กลกิจ อธิการบดี และเข้าฟังการบรรยายเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์-อักษรศาสตร์

P152 2518.jpg
ระหว่างวันที่ 15-16 พ.ค. 2518
P152-153/2518- Mr.G.G.Turbott ผู้อำนวยการฝ่ายทะเบียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแคนเตอร์เบอรี่ ประเทศนิวซีแลนด์เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยมีศาตราจารย์พิมล กลกิจให้การต้อนรับ

P223 2518.jpg
ระหว่างวันที่ 18-19 มิ.ย. 2518
P223/2518- เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยและคณะเยี่ยมชมกิจการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีศาสตราจารย์พิมล กลกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้การต้อนรับ

P278 2518.jpg
P278-280/2518- Mr.Frank Albert ผู้อำนวยการ USIS ขอนแก่นเข้าพบศาสตราจารย์พิมล กลกิจ อธิการบดีเพื่อมอบหนังสือตำราวิชาการต่างๆ ให้แก่หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นจำนวน 110 เล่ม

02-pimon-s.jpg
10 เมษายน 2512 - 2 กันยายน 2518

พ.ศ. 2520 ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

02-pimon-s.jpg
17 พฤศจิกายน 2514 - 18 กันยายน 2515 (ทำการแทน)
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2