Browse Items (5 total)

  • Tags: คณะวิทยาการจัดการ

dean8_48.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 8/2548
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2548
ณ ห้องประชุมสำนักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 2 อาคารศูนย์วิชาการ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 3/2548…

dean19_46.pdf
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 19/2546
วันพุธที่ 10 กันยายน 2546

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่จะแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะบดี ครั้งที่ 18/2546 เมื่อพุธวันที่ 3 กันยายน 2546
ระเบียบวาระที่ 3…

dean14_46.pdf
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 14/2546
วันพุธที่ 2 กรกฎาคม 2546

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่จะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2546 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2546…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2