Browse Items (8 total)

  • Tags: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

dean15_48.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 15/2548
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2548
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ปัญหาสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด
ระเบียบวาระที่ 2…

d2542-17.pdf
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 15/2542 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2542

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
4 เรื่องเสนอใหม่
17.5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
17.5.1 เสนอขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2543 …

d2542-12.pdf
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 10/2542 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2542

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
12.7 รายงานการวิจัย เรื่อง การประเมินคุณภาพการผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นปีการศึกษา…

d2522-13.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 12/2522 เมื่อวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2522
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 5
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ (ไม่มี)
วาระที่ …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2