Browse Items (9 total)

  • Collection: ภาพถ่ายปี 2525

P247 2525.jpg
P247 ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน(ภาพขาวดำ)
P248 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ มีพระราชปฏิสันถารกับอาจารย์และนักศึกษา
P249 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในฉลองพระองค์ครุยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
P250 วงดุริยางค์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
P251-252…

P240 2525.jpg
P240-246/2525- นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรเยี่ยมชมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ศ.นพ.กวี ทังสุบุตร ให้การต้อนรับ(ภาพสี)

P199 2525.jpg
P199-209/2525- การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 เรื่อง ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษากับการพัฒนาการเรียนการสอน ณ หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ศ.นพ.กวี ทังสุบุตร เป็นประธาน
(ภาพสี)

P165 2525.jpg
P165-173 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งประเทศไทย
P174 การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ประเภทหญิง
P175 การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ ประเภทหญิง
P176 การแข่งขันกีฬาซอฟบอล ประเภทหญิง
P177 การแข่งขันกีฬาฮอกกี้ ประเภทหญิง
P178 การแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์ย์บอล ประเภทชาย
P179…

P108 2525.jpg
P108-109/2525- ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 19 ณ อาคารพลศึกษา โดยมีศ.นพ.กวี ทังสุบุตร เป็นประธาน
(ภาพสี)
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2