Browse Items (8 total)

  • Tags: เครื่องราชอิสริยาภรณ์

P206 2533.jpg
P207-211-พิธีรับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
P212-ภาพถ่ายผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มี รศ.ดร.ธิติ เฮงรัศมี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมด้วย

c2513-3-1.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2513
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
2.1 การรับนักศึกษาลาวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
2.2 ระเบียบการทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

c2517-1.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2516
และการอนุมัติให้ปริญญา อนุปริญญาตาม
หนังสือที่ สร.ทม.0501/ว.673
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้
ฯพณฯ…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2