Browse Items (10 total)

  • Tags: สัมมนา

P126 2527.jpg
P126-140/2527- The 4 th Annual Workshop of the Australian – Asian Agricultural Residues Research Network by AUDP and Khon Kaen Uneversity April 10-14, 1984

P594 2529.jpg
P594-600/2529 - รศ.นพ.สมพร โพธินาม ให้การต้อนรับที่สนามบิน จ.ขอนแก่น
P601-621/2529 - การสัมมนา
P622-630/2529 - ชมนิทรรศการ
P631-638/2529 - รับประทานอาหารร่วมกัน
P639-651/2529 - ชมกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น

P514 2528.jpg
P514-516/2528- Welcome JSPS-NRCT Cooperative Research Group and NHK Videotapig Crew. September 12, 1985

P199 2525.jpg
P199-209/2525- การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 เรื่อง ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษากับการพัฒนาการเรียนการสอน ณ หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ศ.นพ.กวี ทังสุบุตร เป็นประธาน
(ภาพสี)

P102 2521.jpg
ระหว่างวันที่ 9-22 มิ.ย. 2521
P102-107/2521- มหาวิทยาลับขอนแก่น โดยความร่วมมือจากสำนักงบประมาณจัดสัมมนาปรับปรุงระบบงานระดับบริหารและพัฒนาบุคลากรด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมหอสมุดกลาง มข.

2021-02-081612757423.pdf
เพื่อให้การจัดโครงการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนเเก่น ประจำปีพ.ศ.2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2