Browse Items (35 total)

  • Tags: ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

council4_50.pdf
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2550
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
2.เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
3.เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันพุธที่ 2 พฤษภาคม…

council6_50.pdf
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2550
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
2.เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
2.1 เรียนเชิญร่วมพิธีมอบเงินรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประจำปี…

council7_50.pdf
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2550
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 รศ.กิ่งฟ้า สินธุวงษ์ ครบวาระเกษียณอายุราชการ
1.2 แนะนำกรรมการสภามหาวิทยาลัย…

council8_50.pdf
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8/2550
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
2.เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
3.เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันพุธที่ 5 กันยายน…

2537_6.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2537
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2537
ระเบียบวาระที่ …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2