ภาพถ่ายปี 2536

Dublin Core

Title

ภาพถ่ายปี 2536

Collection Items

งานเกษียณอายุราชการ ปี 36 “ขอแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2536” มี ศ.นพ.วันชัย  วัฒนศัพท์ อธิการบดี เป็นประธาน
- ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ อธิการบดี P2132
- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต P2133-2134
- พิธีบายศรีสู่ขวัญ P2135-2141
- อธิการบดีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ P2142-2145

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 30 ปีการศึกษา 2536 29 พฤษภาคม 2536 มี ศ.นพ.วันชัย  วัฒนศัพท์ อธิการบดี <br /><br />
เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย รองอธิการบดี และคณบดี
P1027-1032 อธิการบดีมอบโล่รางวัลแก่นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกว่าเรียนดีและมีความประพฤติดี ประจำปีการศึกษา 2535
P1036-1037 อธิการบดีและรองอธิการบดีร่วมถ่ายภาพกับนักศึกษาที่ได้รับโล่รางวัล
View all 30 items

Collection Tree