ภาพถ่ายปี 2536

Dublin Core

Title

ภาพถ่ายปี 2536

Items in the ภาพถ่ายปี 2536 Collection

งานเกษียณอายุราชการ ปี 36 “ขอแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2536” มี ศ.นพ.วันชัย  วัฒนศัพท์ อธิการบดี เป็นประธาน
- ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ อธิการบดี P2132
- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต P2133-2134
- พิธีบายศรีสู่ขวัญ P2135-2141
-…

Collection Tree