Browse Items (2 total)

  • Tags: สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

d2545-18.pdf
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 18/2545

ระเบียบวาระที่ เรื่อง

1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 17/2545 เมื่อวันพุธที่ 4 กันยายน 2545
3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 รายงานวิจัยเรื่อง …

dean6_49.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 6/2549
เมื่อวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2549
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2