Browse Items (4 total)

  • Tags: สถาบันวิจัยและพัฒนา

dean7_48.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 7/2548
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2548
ณ ห้องประชุมสำนักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 2 อาคารศูนย์วิชาการ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 แจ้งงดประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำเดือนพฤษภาคม…

dean12_48.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 12/2548
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 5/2548
1.2…

dean20_50.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 20/2550
เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2550
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 (ร่าง) กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี…

dean13_47.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 13/2547
เมื่อวันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2547
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ขอเชิญร่วมกิจกรรม “วันเปิดประตูสู่สถานศึกษา (Open House)”
1.2 การบรรยายพิเศษโดย…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2