Browse Items (7 total)

  • Tags: สถานีรถไฟขอนแก่น

P32 2517.jpg
P32-49/2517- การต้อนรับนักศึกษาใหม่รุ่น 11 ที่สถานีรถไฟขอนแก่น ลอดซุ้มไม้ขอนแก่น ไปสักการะศาลเจ้าพ่อหลังเมืองและสักการะพระภูมิเจ้าที่ประจำมหาวิทยาลัย ในตอนเย็นจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ

P185 2518.jpg
P185-203/2518- การต้อนรับนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 12 ที่สถานีรถไฟลอดซุ้มไม้ “ขอนแก่น” และสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง และเดินทางสู่มหาวิทยาลัยขอนแก่น สักการะพระภูมิเจ้าที่ประจำมหาวิทยาลัย

P100 2526.jpg
P100-102/2526- นักศึกษาใหม่ลอดขอนไม้แก่นที่สถานีรถไฟขอนแก่น
P103-111/2526 - นักศึกษาใหม่เข้าแถวเพื่อสักการะศาลเจ้าพ่อมอดินแดง
P112-117/2526 - นักศึกษาใหม่สักการะศาลเจ้าพ่อมอดินแดงP697-700 ป้ายต้อนรับนักศึกษาใหม่
P701-704 บรรยากาศของรุ่นพี่ที่มาต้อนรับนักศึกษาใหม่
P705-715 นักศึกษาใหม่รวมกลุ่มและเดินแถวไปไหว้พระ
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2