Browse Items (3 total)

  • Tags: กองกิจการนักศึกษา

c_5 2532.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1. ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์งดเดินทาง มาเยือนประเทศไทย
2. คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดอบรมหลักสูตรนานาชาติ
3. สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดงานเบิกฟ้าอีสานครั้งที่…

d2542-3.pdf
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
4.31 เรื่องที่ประธานแจ้ง
4.31.1 เรื่องและมติที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งพิเศษที่ 1/2542 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2542
4.32 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง (ไม่มี)

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ …

dean2_46.pdf
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 2/2546


ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 ม.ค. …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2