Browse Items (3 total)

  • Tags: สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

dean18_49.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 18/2549
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2549
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 11/2549 เมื่อวันที่ 6…

dean15_48.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 15/2548
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2548
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ปัญหาสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด
ระเบียบวาระที่ 2…

dean1_50.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 1/2550
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2550
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ชี้แจงกรณีการดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2