Browse Items (3 total)

  • Tags: สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์

d2542-13.pdf
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
12.14 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
12.14.1 ยอดบริจาคผ้าป่าช่วยชาติร่วมกับหลวงตา มหาบัว ญาณสัมปันโน ในวันที่ 24 มิถุนายน 2542
12.14.2 เรื่องและมติที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2542 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน…

dean4_46.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 29 มกราคม และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง
1.2 อธิการบดี รองศาสตราจารย์ปริญญา จินดาประเสริฐ…

dean5_46.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 คำสั่งแต่งตั้งเกี่ยวกับการบริหารงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะบดี ครั้งที่ 4/2546 เมื่อวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2546
ระเบียบวาระที่ 3…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2