Browse Items (2 total)

  • Tags: ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

d2542-20.pdf
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 18/2542 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2542

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
25.3 TOR …

26 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
26.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง
26.1.1 เรื่องและมติที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในคราวประชุม ครั้งที่ 19/2542 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2542

27 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
1. ครั้งที่ 18/2542 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2