Browse Items (36 total)

  • Tags: พิธีวางศิลาฤกษ์

P127 2533.jpg
P127-148/2533- พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี

P30 2509.jpg
P30-40/2509- Sir Stephen Weir เอกอักครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทยมาวางศิลาฤกษ์ อาคารคณะเกษตรศาสตร์(ภาพขาวดำ)
P41-43/2509- Sir Stephen Weir เอกอักครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทยมาวางศิลาฤกษ์ อาคารคณะเกษตรศาสตร์(ภาพสี)
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2