Browse Items (9 total)

  • Tags: พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

P457 2533.jpg
P457-458- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี, นายศักดา อ้อพงษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น, คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น,คณะผู้บริหาร พร้อมในพิธี
P459- อาจารย์วิชัย ณีรัตน์พันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าว

P460- ประธานจุดธูป เทียน…

P103 2517.jpg
P103-106/2517- พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 11 โดยมีนายบุรี พรหมลักขโณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

P768 2531.jpg
P768-769/2531 - รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี กล่าว
P770-771/2531- นายศักดา อ้อพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าว
P772/2531- นักศึกษาที่เข้าร่วม
P773-785/2531- รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี มอบโล่รางวัลแก่นักศึกษา

P727 อธิการบดี, ผศ.นพ.พิสิฎฐ์ สัณฑ์พิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
P728 ผศ.ระจิต ตรีพุทธรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าว
P729-730 ประธาน กล่าว
P731 ประธานมอบรางวัลแก่นักศึกษาดีเด่น
P732-735…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2