Browse Items (5 total)

  • Tags: โรงเรียนสาธิตมอดินแดง

P1142 2531.jpg
P1142-1147/2531- ขบวนพาเหรดเดินเข้าสู่สนาม
P1148-1154/2531- พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา
P1156/2531- นักกีฬาอาวุโสนำกล่าวปฏิญาณตน
P1157/2531- จุดคบเพลิง
P1158/2531- การแข่งขันชักเย่อ

c2524_2.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2524 เมื่อวันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2524

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 …

c2524_3.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2524 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2524

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 …

c_7 2530.pdf
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 7/2530

ณ ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศ ทบวงมหาวิทยาลัย
....................................

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2