Browse Items (6 total)

  • Collection: ภาพถ่ายปี 2511

P1 2511.jpg
ระหว่างวันที่ 10 - 11 เมษายน 2511
P1-3/2511-ปัจฉิมนิเทศบัณฑิตรุ่นที่ 1
P4-5/2511-ประธานในพิธีจุดธูปเทียนสักการบูชาพระรัตนตรัยและถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
P6-9/2511-ประธานในพิธีและคณาจารย์ให้โอวาทแก่บัณฑิต รุ่นที่…

P26 2511.jpg
ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2511
P26-27/2511- การประชุมสมาคมบริการนักศึกษา 9 ครั้งที่ 3

P28 2511.jpg
P28-30/2511- ปาฐกถาและโต้วาที “อกหักดีกว่ารักไม่เป็น” ระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้แทนจากยุวสมาคมแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม คณะเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2511
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2