Browse Items (2 total)

  • Tags: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

d2540-4.pdf
1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 แนะนำผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมในฐานะฝ่ายเลขานุการ
1.2 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบระเบียบวาระการประชุมคณบดี

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 2/2540 เมื่อวันที่ 15 มกราคม …

d2540-7.pdf
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 5/2540 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2540

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 เสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2