Browse Items (2 total)

  • Tags: สาขาวิชานิติศาสตร์

dean7_47.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 7/2547
เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2547
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คราวที่ประชุมครั้งที่ 3/2547…

dean8_47.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 8/2547
เมื่อวันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2547
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 แนะนำผู้บริหารที่มารับตำแหน่งใหม่
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2